Pravila nagradne igre

»Sensilab daruje!«

(u nastavku: pravila)

1. Organizator nagradne igre

Organizatori nagradne igre »Sensilab daruje!« (u nastavku: nagradna igra) je Sensilab d.o.o., verovškova cesta 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija (u nastavku: organizator, organizatori)

2. Tijek nagradne igre

Nagradna igra počinje 7. 12. 2014. Sudjelovanje u nagradnoj igri je mogoće od 7.12. 2014 do 31. 12. 2014 (tj. najkasneje do 23:59:59. sata navedenog dana). Nagradna igra se s izvlačenjem dobitnika završava 12. 1. 2015. Nagradna igra se odvija na web stranicama:

 • smrecica-popustov.si
 • dieta.sensilab.it
 • sensilab-daruje.hr
 • odchudzanie.sensilab.pl
 • bradul-sensilab.ro

(u nastavku: web stranice).

3. Svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je promocija te provedba marketinške komunikacije organizatora, promocija brendinga i pridobivanje kontakata.

4. Definicija pojmova

U ovim se pravilima upotrebljavaju sljedeći pojmovi:

Sudionici: Sudionikom se definira svaka osoba koja putem web stranice sudjeluje u nagradnoj igri.

5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Nagradna igra je samo jedna, unatoč tome što se odvija na više web stranica.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje:

 • su ili državljani Republike Slovenije sa stalnim prebivalištem u Republici Sloveniji, ili državljani Republike Italije sa stalnim prebivalištem u Republici Italiji, ili državljani Republike Romunjske, sa stalnim prebivališem u Republici Romunjskoj, ili državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ili državljani Republike Poljske, sa stalnim prebivalištem u Republici Poljskoj,
 • su starije od 18 godina,
 • su korisnici jedne od nagradne igre koja se nalazi na internet i
 • prihvaćaju ta pravila i uvjete nagradne igre.

Smatra se da sudionici mogu sudjelovati u nagradanoj igri ako prihvaćaju pravila i uvjete nagradne igre.

Osobe koje su na bilo koji način nesposredno povezane ili sudjeluju kod izvođenja nagradne igre, zaposleni kod organizatora ili drugih organizacija, koje su povezane ili sudjeluju kod izvođenja nagradne igre, i/ili članovi obitelji ( bračni partneri, izvanbračni partneri, istospolni partneri, roditelji, posvojitelji, udomitelji, dijete, posvojeno dijete, ostali članovi obitelji) ili bilo koja od tih osoba, ne može sudjelovati u nagradnoj igri.

U nagradnoj igri sudjeluje svaka osoba koja na web stranici nagradne igre u e-upitnik odgovori na postavljeno pitanje, upiše sve osobne podatke koji se traže, uključujući i e-mail adresu na koju organizator može dostaviti e-poruku, te označi (prihvaćam) da se slaže s ovim općim uvjetima, te podnese (ispuni) e-upitnik pravilno i pravovremeno. Sa ispravnim odgovorom i dostavom podataka, postaje osoba sudionik.

Sudjelovanje u nagradnom kvizu će biti omogućeno samo osobama, koje će pristupom do web stranice imati omogućene kolačiće (eng.: cookies) i javascript.

Jedna osoba može sudjelovati u nagradnom kvizu samo jednom e-mail adresom. Ukoliko postoji sumnja, da je ista osoba sudjelovala u nagradnom kvizu koristeći različite ili iste a-mail adrese, organizator i suorganizator imaju pravo odmah i neopozivno isključiti istu iz nagradnog kviza. (u daljnjem tekstu: isključiti; isključen; isključenje). Isto se odnosi i na slučajeve gdje nekoliko osoba sudjeluje s jednom e-mail adresom. U tom slučaju , organizator i suorganizatori imaju pravo isključiti sve osobe, koje su sudjelovale s istom e-mail adresom.

6. Natjecanje za nagradu

Za nagradu se sa točnim odgovorom na pitanje u nagradnoj igri mogu natjecati svi sudionici, koji sudjelovali u skladu s pravilima i uvjetima nagradne igre.

Dodatni uvjet je da organizator, odnosno, komisija do trenutka izvlačenja nije otkrila kršenje pravila, odnosno, neispunjene uvjete nagradne igre od strane sudionika. U slučaju da sudionik krši pravila, odnosno, ne ispunjava uvjete nagradne igre, ili širi mržnju, uvredljiv ili neprikladan govor, bit će isključen iz sudjelovanja u nagradnoj igri.

7. Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se na adresi organizatora i pod nadzorom komisije.

Izvlačenje dobitnika će iz bubnja za izvlačenje iz cijele skupine sudionika biti izveden putem računalnog sustava.

Predsjednik komisije će pripremiti zapisnik, koji će sadržavati popis dobitnika. Zapisnik mora biti potpisan od svih članova komisije. Zapisnik će se godinu dana pohraniti na adresi organizatora i suorganizatora.

8. Ovlasti komisije

Komisiju sačinjavaju tri člana:

 • Rok Hrastnik (predsjednik komisije; predstavnik organizatora),
 • Cristina Moise (članica komisije; predstavnica organizatora) i
 • Jelena Rašula (članica komisije; predstavnica organizatora),

ima sljedeće ovlasti:

Nadzire tijek nagradne igre i izvlačenje dobitnika u sladu s pravilima,

Reagira kada sumnja da je sudionik zloupotrijebio računalne vještine i znanje protivno s pravilima ili na bilo koji drugi način postupio protivno pravilima, odnosno uvjetima nagradne igre.

Ukoliko komisija sumnja na određenog sudionika zbog kršenja, odnosno, nepridržavanja pravila, odnosno, uvjeta nagradne igre, mora dati priliku sudioniku da joj objasni kako je zapravo postupio u skladu s tim pravilima i uvjetima nagradne igre. Sudionik u tom primjeru mora u roku 5 dana od poslane obavijesti (po pošti ili e-mail adresi) o sumnji nepridržavanja tih pravila od strane komisije, neporedno dokazati komisiji na način koji ona odredi, da je sudjelovao u nagradnoj igri pridržavajući se tih pravila. Ukoliko sudionik toga ne dokaže u roku i na način koji je odredila komisija, odnosno, ne odazove se pozivu komisije, komisija ga ima pravi isključiti.

Komisija ima ovlasti da od sudionika zahtjeva, da istinitost svojih tvrdnji dokaže na adresi organizatora ili na nekoj drugoj adresi po izboru organizatora i to na način i u roku koji je odredila komisija. Ukoliko sudionik to ne učini, odnosno, ne odazove se na zahtjeve komisije, komisija ga ima pravo isključiti.

Sva komunikacija između komisije i sudionika se odvija putem e-mail adrese s kojom je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri.

Odluke komisije su konačne i ne mogu se opozvati. O odluci i postupku komisije se sastavlja zapisnik.

9. Nagrada

Dobitnik će primiti sljedeću nagradu: putovanje u Dominikansku Republiku za 2 osobe.

10. Objava dobitnika

Dobitnik dozvoljava objavu svojeg imena i prezimena, te fotografije (tokom preuzimanja nagrade ili drugačije) na svim internetskim stranicama nagradne igre, u e- mail porukama nagradne igre i na Facebook stranicama Sensilaba, za što od organizatora neće zahtjevati novčanu naknadu, odštetu ili povrat novca.

Dobitnik će biti objavljen na web stranicama nagradne igre i na Facbook stranici Sensilaba u roku od 7 dana nakon završetka nagradne igre.

11. Opće informacije o nagradama i dobitnicima

Organizator, odnosno, komisija će provjeriti da li je dobitnik sudjelovao u skladu s tim pravilima. U slušaju da dobitnik krši ta pravila, odnosno, ne ispunjava uvjete nagradne igre, bit će iskuljučen, rezultati izvlačenja otkazani, a organizator će po vlastitoj presudi ili ponoviti izvlačenje i nagradu podijeliti novom izvučenom dobitniku, ili se izvlačenje neće ponoviti i nagrada se neće podijeliti.

Nagrada se ne može isplatiti u gotovini ili drugom novčanom obliku, nije prenosiva na treću osobu, niti se može zamijeniti za drugu nagradu.

Organizator i suorganizator imaju pravo zahtjevati da dobitnik u određenom roku na traženi način dokaže svoj identitet. U slučaju da dobitnik to ne želi učiniti, gubi pravo na nagradu. U tom slučaju se nagrada ne dodjeljuje.

Dobitniku će nagrada biti izručena od strane organizatora. O načinu, mjestu i vremenu preuzimanja nagrade će dobitnici biti obavješteni od strane organizatora putem pošte, e-maila ili telefonskim putem najkasnije u roku od 14 dana nakon zaključenja nagradnog kviza. Ako se dobitnik na obavijest o preuzimanju nagrade ne odazove (npr. proslijedio tražene podatke u pisanom obliku ili preko e-maila ili telefonskim putem) u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti (ili u drugom roku, koji će biti naveden u obavijesti) ili nagradu neće preuzeti, kao što je to bilo navedeno u obavijesti odnosno ako će se nagrade odreći, izgubiti će pravo na nagradu. U tom slučaju nagrada neće biti dodijeljena.

U slučaju da je dobitnik maloljetnik, nagrada će se uz suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika dobitnika prenjeti na roditelja ili zakonskog zastupnika dobitnika, koji tako postaje dobitnik.Maloljetna osoba nagradu može preuzeti samo podnošenjem pismene suglasnosti jednog od roditelja ili zakonskog zastupnika, u kojoj jedna od roditelja, odnosno, zakonski zastupnika jamči ispunjene poreznih obaveza.

Plaćanje svih poreza od nagradne igre (uključujući i pdv) odgovornost je organizatora. Organizator će za dobitnike nagradne igre uplatiti predujmu poreza na dohodak na temelju vrijednosti nagrade koje premašuju zakonom utvrđenu vrijednost za plaćanje poreza na dohodak sukladno važećim propisima. Dobitnik nagrade igre je dužan sam platiti svako dodatno plaćanje poreza na dohodak na temelju godišnjeg rješenja poreza na dohodak.

Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan organizatoru predočiti točne osobne podatke i podatke o poreznom statusu: ime i prezime, adresu i OIB. Organizator nagradne igre može u slučaju predočenja netočnih podataka ili nepotpunih podataka odbiti predati nagradu.

Organizator će dobitniku nagrade po pošti poslati potvrdu u kojoj će pisati vrijednost nagrade i iznos plaćenog poreza po odbitku. Svi dobitnici koji će primiti obavijest, dužni su to napomenuti u poreznoj prijavi. Organizator nije odgovoran za poreze koji su povezani sa nekim drugim nagradama.

13. Druge odredbe

U slučaju, u kojem je odlučeno, da se (može) sudionika (što uključuje i dobitnika) isključiti iz nagradne igre, dobitnik je dužan vratiti nagradu, odnosno, nadomijestiti njezinu tržišnu vrijednost, ako nagrade nije moguće vratiti, u primjeru isključenja dobitnika, organizator može po osobnoj presudi ili ponoviti izvlačennje i nagradu podijeliti novom izvučenom dobitniku , ili ne ponoviti izvlačenje i ne podijeliti nagradu. Isključenje može biti trajno, što znači da je sudioniku do daljenjga zabranjeno sudjelovanje u nagradnoj igri.

Organizator nije odgovoran za nepotpuno sudjelovanje u nagradnoj igri ili za sudjelovanje u nagrdanoj igri s pogrešnim podacima.

Sudjelovanje u nagradnoj igri, prikupljanje i preuzimanje nagrade nisu uvjetovani s kupnjom bilo kojeg proizvoda ili usluge. Sudionici i druge osobe koje žele sudjelovati u nagradnoj igri sami snose troškove sudjelovanja (kao npr. troškove prijenosa podataka, poštarina, pozivi, druge komunikacije itd), i sami snose stroškove u slučaju otkazivanja nagradne igre.

U slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati (viša sila), može sporazumno raspustiti nagrdanu igru. O tome organizator mora obavijestiti putem web stranice nagradne igre i preko e-mail sve sudionike. U tom slučaju organizator sudionicima nije odgovoran za nastalu štetu.

Organizator zadržava pravo na promjenu pravila, ako to zahtjevaju iz tehničke i komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti. O svim izmjenama i dopunama nagradnog kviza će organizator sudionika obavijestiti na Facebook stranici nagradnog kviza. Za daljnje informacije, zainteresirana osoba može pisati na sensilab@nagradne-igre.hr.

Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na nagradnu igru odnosno korištenja tih pravila je konačna i važeća za sve sudionike.

14. Gdje se nalaze ta pravila

Ova pravila su dostupna u pisanom obliku na adresi organizatora i na web stranici nagradne igre.

15. Privatnost i zaštita podataka

Organizator će osobne podatke pažljivo zaštititi, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) i Zakonu o elektroničkim komunikacijama (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator kao i upravitelj osobnim podacima osobne podatke koje je dobio od sudionika, samostalno i po vlastitom nahođenju će upotrebljavati isključivo u sljedeće svrhe:

 • provedba nagradne igre u svim aspektima;
 • obavještavanje dobitnika o rezultatu izvlačenja dobitnika;
 • objava dobitnika na web stranici nagradne igre;
 • objava dobitnika u porukama e-maila, koja će biti poslana sa svrhom obavještavanja svim sudionicima;
 • statističke i tržišne analize i segmentacija sudionika;
 • provedba neposrednih marketinških akcija;
 • slanje e-vijesti putem e-maila, otprilike jednom tjedno;
 • slanje dnevnih pogodnosti putem e-maila;
 • slanje poruka putem e-maila s ponudama, informacijama o novostima, akcijama i pogodnostima

Organizator dobivene osobne podatke u nijednom slučaju neće dati na uvid trećim osobama.

Dobiveni osobni podaci se čuvaju do opoziva čuvanja osobnih podataka od strane sudionika.

Opoziv čuvanja osobnih podataka kod organizatora mogu sudionici javiti u pisanim obliku na adresu organizatora

Opoziv čuvanja osobnih podataka kod organizatora mogu sudionici javiti u pisanim obliku na adresu organizatora (odnosno na e-mail adresu infohr.sensilab.com).

Posljedica opoziva čuvanja osobnih podataka će biti brisanje osobnih podataka sudionika kod organizatora.

Nakon isteka roka čuvanja upravitelj osobne podatke po vlastitom nahođenju izbriše ili anonimizira.

OIB dobitnika se čuva 5 godina od dodjele nagrade, odnosno, tako dugo koliko to nalaže porezno zakonodavstvo.

Upravitelj osobnih podataka mora sudioniku na njegov zahtjev:

 • potvrditi, da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne;
 • omogućiti uvid u osobne podatke, koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili umnožavanje;
 • proslijediti ispis osobnih podataka koji se odnose na njega;
 • pružiti informacije o načinu obrade osobnih podataka;
 • provesti brisanje njegovih osobnih podataka.

Upravitelj ima pravo zahtjevati od pojedinca da na odgovarajući način dokaže svoj identite. Ako upravitelj ima dvojbe oko identiteta, može odbiti zahtjev.

Zahtjevi iz prve i treće alineje prethodnog stavka ovog (15.) člana, može se dati jednom svaka 3 mjeseca.

Na internetskim stranici nagrdane igre se koristi tzv. kolačić (eng.: cookies), ali isključivo kao zaštitni element za sprječavanje zlouptrebe sustava nagradne igre, koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca.

16. Otkazivanje sudjelovanja

Sudionik može u bilo kojem trenutku tijekom nagradne igre opozvati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri, na način da pošalje poruku na e-mail adresu infohr@sensilab.com. Nakon primitka ove poruke, sudionik će biti isključen iz nagradne igre.

17. Rješavanje žalbi

Sve žalbe i reklamacije rješava organizator. U slučaju opravdanih žalbi se organizator obvezuje, da će ih ukloniti u što kraćem roku i o tome obavijestiti sudionike odnosno po potrebi i druge sudionike

Datum objave i valjanost tih pravila: 7.12.2014.