Uvjeti i pravila za sudjelovanje u anketi Mišljenje o Sensilab proizvodima

1. Autor ankete Mišljenje o sensilab proizvodima

Autori su ankete Mišljenje o sensilab proizvodima (u nastavku: anketa) SENSILAB d.o.o, Verovškova cesta 55a, 100 Ljubljana, Slovenija (u nastavku: autor, autori).

2. Tijek ankete

Anketu možete ispuniti i predati od 6.12. 2014 do 15.12.2014. Anketu je moguće predati do 15.12.2014 (tj. najkasnije do 23:59:59. sata navedenog dana). Nagradna igra te valjanost kupona za besplatnu dostavu također završavaju 15.12.2014.

3. Svrha ankete

Svrha je ankete dobiti relevantne podatke o zadovoljstvu kupaca sa Sensilab proizvodima. Na osnovu tih podataka autor planira poboljšati zadovoljstva svojih kupaca i mogućih kupaca.

4. Definicija pojmova

U ovim se uvjetima i pravilima upotrebljavaju sljedeći pojmovi:

Ispitanici: Ispitanikom se definira svaka osoba koja odluči ispuniti i predati anketu.

5. Uvjeti za sudjelovanje u anketi

U ispunjavanju anketa mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje:

 • su državljani Republike Hrvatske ili osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. ––
 • su starije od 18 godina,
 • prihvaćaju ta pravila i uvjete za sudjelovanje u anketi.

Smatra se da isapitanici mogu sudjelovati u anketi ako prihvaćaju pravila i uvjete za sudjelovanje u anketi.

Osobe koje su na bilo koji način izravno povezane ili sudjeluju kod izvođenja ankete, zaposleni kod autora ili drugih organizacija, koje su povezane ili sudjeluju kod izvođenja ankete, i/ili članovi obitelji ( bračni partneri, izvanbračni partneri, istospolni partneri, roditelji, posvojitelji, udomitelji, dijete, posvojeno dijete, ostali članovi obitelji) ili bilo koja od tih osoba, ne mogu sudjelovati u ispunjavanju ankete.

U nagradni igri ankete sudjeluje svaka osoba koja ispuni i preda ispunjenu anketu. Ukoliko postoji sumnja, da je ista osoba sudjelovala u ispunjavanju anketa koristeći različite ili iste e-mail adrese, organizator i suorganizator imaju pravo odmah i neopozivno isključiti istu iz nagradnog kviza. (u daljnjem tekstu: isključiti; isključen; isključenje). Isto se odnosi i na slučajeve gdje nekoliko osoba sudjeluje s jednom e-mail adresom. U tom slučaju , organizator i suorganizatori imaju pravo isključiti sve osobe, koje su sudjelovale s istom e-mail adresom.

6. Natjecanje za nagradu

Za nagradu se s ispunjenom i predanom anketom mogu natjecati svi ispitanici koji su sudjelovali u skladu s pravilima i uvjetima ankete.

Dodatni uvjet je da organizator, odnosno, komisija do trenutka izvlačenja nije otkrila kršenje pravila, odnosno, neispunjene uvjete ankete od strane ispitanika. U slučaju da ispitanik krši pravila, odnosno, ne ispunjava uvjete ankete, ili širi mržnju, uvredljiv ili neprikladan govor, bit će isključen iz sudjelovanja u anketi i time nagradnoj igri.

7. Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se na adresi organizatora i pod nadzorom komisije.

Izvlačenje dobitnika će iz bubnja za izvlačenje iz cijele skupine ispitanika biti izveden putem računalnog sustava.

Predsjednik komisije će pripremiti zapisnik, koji će sadržavati popis dobitnika. Zapisnik mora biti potpisan od svih članova komisije. Zapisnik će se godinu dana pohraniti na adresi autora i suautora.

8. Ovlasti komisije

Komisiju sačinjavaju tri člana:

 • Maja Šarlah (predsjednica komisije; predstavnica autora),
 • Cristina Moise (članica komisije; predstavnica autora) i
 • Jelena Rašula (članica komisije; predstavnica autora),

ima sljedeće ovlasti:

Nadzire tijek ankete i izvlačenje dobitnika u skladu s pravilima,

Reagira kada sumnja da je ispitanik zloupotrijebio računalne vještine i znanje protivno s pravilima ili na bilo koji drugi način postupio protivno pravilima, odnosno uvjetima ankete.

Ukoliko komisija sumnja na određenog ispitanika zbog kršenja, odnosno, nepridržavanja pravila, odnosno, uvjeta ankete, mora dati priliku sudioniku da joj objasni kako je zapravo postupio u skladu s tim pravilima i uvjetima nagradne igre. Ispitanik u tom primjeru mora u roku 5 dana od poslane obavijesti (poštom ili e-mailom) o sumnji nepridržavanja tih pravila od strane komisije, dokazati komisiji na način koji ona odredi, da je sudjelovao u anketi pridržavajući se tih pravila. Ukoliko ispitanik toga ne dokaže u roku i na način koji je odredila komisija, odnosno, ne odazove se pozivu komisije, komisija ga ima pravo isključiti.

Komisija ima ovlasti da od ispitanika zahtjeva, da istinitost svojih tvrdnji dokaže na adresi organizatora ili na nekoj drugoj adresi po izboru organizatora i to na način i u roku koji je odredila komisija. Ukoliko ispitanik to ne učini, odnosno, ne odazove se na zahtjeve komisije, komisija ga ima pravo isključiti.

Sva komunikacija između komisije i ispitanika se odvija putem e-mail adrese s kojom je ispitanik sudjelovao u nagradnoj igri.

Odluke komisije su konačne i ne mogu se opozvati. O odluci i postupku komisije se sastavlja zapisnik.

9. Nagrada

Svaki ispitanik će dobiti kupon za besplatnu dostavu te sudjelovati u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti povrat vrijednosti svoje zadnje narudžbe!

10. Opće informacije o nagradama i dobitnicima

Autor, odnosno, komisija će provjeriti da li je dobitnik sudjelovao u skladu s tim pravilima. U slušaju da dobitnik krši ta pravila, odnosno, ne ispunjava uvjete ankete, bit će isključen, rezultati izvlačenja otkazani, a autor će po vlastitoj presudi ili ponoviti izvlačenje i nagradu podijeliti novom izvučenom dobitniku, ili se izvlačenje neće ponoviti i nagrada se neće podijeliti.

Nagrada se ne može isplatiti u gotovini ili drugom novčanom obliku, nije prenosiva na treću osobu, niti se može zamijeniti za drugu nagradu.

Autor i suautor imaju pravo zahtijevati da dobitnik u određenom roku na traženi način dokaže svoj identitet. U slučaju da dobitnik to ne želi učiniti, gubi pravo na nagradu. U tom slučaju se nagrada ne dodjeljuje.

Dobitniku će nagrada biti izručena od strane organizatora. O načinu, mjestu i vremenu preuzimanja nagrade će dobitnici biti obavješteni od strane organizatora putem pošte, e-maila ili telefonskim putem najkasnije u roku od 14 dana nakon zaključenja nagradnog kviza. Ako se dobitnik na obavijest o preuzimanju nagrade ne odazove (npr. proslijedio tražene podatke u pisanom obliku ili preko e-maila ili telefonskim putem) u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti (ili u drugom roku, koji će biti naveden u obavijesti) ili nagradu neće preuzeti, kao što je to bilo navedeno u obavijesti odnosno ako će se nagrade odreći, izgubiti će pravo na nagradu. U tom slučaju nagrada neće biti dodijeljena.

U slučaju da je dobitnik maloljetnik, nagrada će se uz suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika dobitnika prenijeti na roditelja ili zakonskog zastupnika dobitnika, koji tako postaje dobitnik. Maloljetna osoba nagradu može preuzeti samo podnošenjem pismene suglasnosti jednog od roditelja ili zakonskog zastupnika, u kojoj jedna od roditelja, odnosno, zakonski zastupnika jamči ispunjene poreznih obaveza.

Plaćanje svih poreza od nagradne igre (uključujući i PDV) odgovornost je autora. Autor će na temelju vrijednosti nagrade koje premašuju zakonom utvrđenu vrijednost za plaćanje poreza na dohodak sukladno važećim propisima. Dobitnik nagrade igre je dužan sam platiti svako dodatno plaćanje poreza na dohodak na temelju godišnjeg rješenja poreza na dohodak.

Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan organizatoru predočiti točne osobne podatke i podatke o poreznom statusu: ime i prezime, adresu i OIB. Organizator nagradne igre može u slučaju predočenja netočnih podataka ili nepotpunih podataka odbiti predati nagradu.

Organizator će dobitniku nagrade po pošti poslati potvrdu u kojoj će pisati vrijednost nagrade i iznos plaćenog poreza po odbitku. Svi dobitnici koji će primiti obavijest, dužni su to napomenuti u poreznoj prijavi. Organizator nije odgovoran za poreze koji su povezani sa nekim drugim nagradama.

13. Druge odredbe

U slučaju, u kojem je odlučeno, da se (može) ispitanika (što uključuje i dobitnika) isključiti iz nagradne igre, dobitnik je dužan vratiti nagradu, odnosno, nadomjestiti njezinu tržišnu vrijednost, ako nagrade nije moguće vratiti, u primjeru isključenja dobitnika, autor može prema osobnoj presudi ili ponoviti izvlačenje i nagradu podijeliti novom izvučenom dobitniku , ili ne ponoviti izvlačenje i ne podijeliti nagradu. Isključenje može biti trajno, što znači da je ispitanik zabranjeno sudjelovanje u anketi.

Autor nije odgovoran za nepotpuno sudjelovanje u anketi ili za sudjelovanje u anketi s pogrešnim podacima.

Sudjelovanje u anketi, prikupljanje i preuzimanje nagrade nisu uvjetovani s kupnjom bilo kojeg proizvoda ili usluge. Ispitanici i druge osobe koje žele sudjelovati u anketi sami snose troškove sudjelovanja (kao npr. troškove prijenosa podataka, poštarina, pozivi, druge komunikacije itd), i sami snose troškove u slučaju otkazivanja nagrade.

U slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati (viša sila), može sporazumno raspustiti anketu. O tome autor mora obavijestiti preko e-mail sve ispitanike. U tom slučaju autor ispitanicima nije odgovoran za nastalu štetu.

Autor zadržava pravo na promjenu pravila, ako to zahtijevaju tehnički i komercijalni razlozi. O svim izmjenama i dopunama ankete će organizator ispitanika obavijestiti putem e-amil adrese. Za daljnje informacije, zainteresirana osoba može pisati na infohr@sensilab.com.

Odluka autora o svim pitanjima koja se odnose na nagradnu igru odnosno korištenja tih pravila je konačna i važeća za sve ispitanika.

14. Gdje se nalaze ta pravila

Ova pravila su dostupna na web stranici www.sensilab.hr/opci-uvjeti-misljenje-o-sensilab-proizvodima.

15. Privatnost i zaštita podataka

Autor će osobne podatke pažljivo zaštititi, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) i Zakonu o elektroničkim komunikacijama (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Autor kao i upravitelj osobnim podacima osobne podatke koje je dobio od sudionika, samostalno i po vlastitom nahođenju će upotrebljavati isključivo u sljedeće svrhe:

 • provedba ankete u svim aspektima;
 • obavještavanje dobitnika o rezultatu izvlačenja dobitnika;
 • objava dobitnika u porukama e-maila, koja će biti poslana sa svrhom obavještavanja svim sudionicima;
 • statističke i tržišne analize i segmentacija sudionika;

Autor dobivene osobne podatke u nijednom slučaju neće dati na uvid trećim osobama.

Dobiveni osobni podaci se čuvaju do opoziva čuvanja osobnih podataka od strane ispitanika.

Opoziv čuvanja osobnih podataka kod autora mogu sudionici javiti u pisanom obliku na adresu organizatora

Opoziv čuvanja osobnih podataka kod autora mogu sudionici javiti u pisanim obliku na adresu organizatora (odnosno na e-mail adresu infohr.sensilab.com).

Posljedica opoziva čuvanja osobnih podataka će biti brisanje osobnih podataka sudionika kod organizatora.

Nakon isteka roka čuvanja upravitelj osobne podatke po vlastitom nahođenju izbriše ili anonimizira.

OIB dobitnika se čuva 5 godina od dodjele nagrade, odnosno, tako dugo koliko to nalaže porezno zakonodavstvo.

Upravitelj osobnih podataka mora ispitaniku na njegov zahtjev:

 • potvrditi, da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne;
 • omogućiti uvid u osobne podatke, koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili umnožavanje;
 • proslijediti ispis osobnih podataka koji se odnose na njega;
 • pružiti informacije o načinu obrade osobnih podataka;
 • provesti brisanje njegovih osobnih podataka.

Autor ima pravo zahtijevati od pojedinca da na odgovarajući način dokaže svoj identitet. Ako autor ima dvojbe oko identiteta, može odbiti zahtjev.

Zahtjevi iz prve i treće alineje prethodnog stavka ovog (15.) člana, može se dati jednom svaka 3 mjeseca.

Na internetskim stranici ankete se koristi tzv. kolačić (eng.: cookies), ali isključivo kao zaštitni element za sprječavanje zlouptrebe sustava nagradne igre, koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca.

16. Otkazivanje sudjelovanja

Ispitanik može u bilo kojem trenutku tijekom ankete opozvati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri, na način da pošalje poruku na e-mail adresu infohr@sensilab.com. Nakon primitka ove poruke, ispitanik će biti isključen iz nagradne igre.

17. Rješavanje žalbi

Sve žalbe i reklamacije rješava autor. U slučaju opravdanih žalbi se autor obvezuje, da će ih ukloniti u što kraćem roku i o tome obavijestiti ispitanike odnosno po potrebi i druge sudionike

Datum objave i valjanosti tih pravila: 6.12.2014.